Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky internetových stránek Peugeot


Úvodní ustanovení:

Internetové stránky Peugeot byly zřízeny společností P Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČ: 25080229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „společnost P Automobil Import“ nebo též „zřizovatel“). Jejich cílem je poskytování informací o společnosti P Automobil Import, o výrobcích a službách Peugeot a dalších informací souvisejících se značkou Peugeot. Prosíme, seznamte se s všeobecnými podmínkami, které platí pro tyto internetové stránky Peugeot. Společnost P Automobil Import si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění upravit a/nebo aktualizovat tyto všeobecné podmínky.


Osobní údaje:

Vložením osobních údajů do k tomuto určených formulářů na stránkách www.peugeot.cz a zaškrtnutím příslušného políčka vyjadřujete souhlas k tomu, aby společnost P Automobil Import v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") zpracovala vámi vyplněné osobní údaje, tj. shromáždila je, zpracovala je, zařadila je do své databáze a používala je za účelem nabízení obchodu, služeb, marketingovým a statistickým účelům. Souhlasíte dále se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím vámi vyplněného elektronického kontaktu. Souhlasíte též výslovně s tím, že vámi vyplněné osobní údaje mohou být za stejným účelem předávány těm subjektům, které na základě písemné smlouvy uzavřené společností P Automobil Import osobní údaje zpracovávají. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let ode dne jeho udělení, resp. do jeho případného dřívějšího odvolání z vaší strany, a to doporučeným dopisem s dodejkou, adresovaném společnosti P Automobil Import na adresu jejího sídla Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78 nebo e-mailem na e-mailovou adresu osobni.data@p-automobil-import.cz. Berete na vědomí, že v souladu se Zákonem máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v § 21 Zákona, zejména právo písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných správcem, o vysvětlení, budete-li se domnívat, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem, o odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci.


Obsah internetových stránek www.peugeot.cz a jejich užívání:

Informace na těchto internetových stránkách uvedené jsou pouze přibližné a mají informativní charakter. Barvy exteriérů a interiérů zobrazené na těchto internetových stránkách jsou ilustrativní a mohou se lišit od reálných exteriérů a interiérů. Společnost P Automobil Import nijak nezaručuje správnost, přesnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto internetových stránkách uvedených. Společnost P Automobil Import si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění upravit a/nebo aktualizovat kteroukoliv část těchto internetových stránek Peugeot a/nebo informací na těchto stránkách uvedených. Internetové stránky www.peugeot.cz užívá jejich návštěvník na svoji vlastní odpovědnost. Společnost P Automobil Import neodpovídá za jakékoliv přerušení, špatnou funkčnost těchto internetových stránek a/nebo za přímé nebo nepřímé škody způsobené užíváním těchto internetových stránek. Společnost P Automobil Import si vyhrazuje právo dočasně nebo definitivně uzavřít tyto internetové stránky a kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

 

Související internetové stránky:
Společnost P Automobil Import nenese odpovědnost za obsah internetových stránek, které mohou odkazovat na tyto internetové stránky Peugeot, ani za internetové stránky, na které může být těmito internetovými stránkami Peugeot odkazováno, a to i pokud jde o internetové stránky členů distribuční sítě Peugeot.

Právo duševního vlastnictví:
Tyto internetové stránky Peugeot jako celek jsou chráněny jako dílo podle autorského zákona, bez předchozího písemného souhlasu společnosti P Automobil Import jsou zakázány jakékoliv reprodukce, celkové nebo částečné využití těchto internetových stránek jakýmkoliv způsobem, s výhradou výjimek vyplývajících z předpisů autorského práva.

Jednotlivé prvky těchto internetových stránek jsou dále:

  1. chráněny autorskými právy, a to zejména nákresy, fotografie, články, texty, obrázky, animované sekvence, atd.;
  2. a/nebo jsou chráněny právy průmyslového vlastnictví (týkajících se obrazové dokumentace a modelů), tj. zejména modely dílů nebo vozidel;
  3. chráněny ochrannými známkami, tj. zejména ochrannými známkami "PEUGEOT", ochranou známkou "Blue Brand" (znázorňující logo PEUGEOT) a ochrannými známkami jednotlivých modelů vozidel;

Tyto prvky jsou majetkem AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. nebo třetích stran, kterým AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. udělil oprávnění k jejich využívání.

Z uvedeného důvodu jsou bez předchozího souhlasu AUTOMOBILES PEUGEOT S.A. zakázány, jakékoli reprodukce, vyobrazení, úprava, změna, doplnění, překlad, obchodní využití, částečné nebo celkové, jakýmkoli postupem a na jakémkoli nosiči dat (papír, elektronicky), s výhradou výjimek vyplývajících z předpisů autorského práva a práva průmyslového vlastnictví.

 

760;40;terms_conditions